Sadržaj knjige "Škola numerologije"

PREDGOVOR 1 1 . GLAVA - ANALIZA DATUMA ROĐENjA 4 1.1.0. Predgovor 4 1.1.1. Osnovni numerološki pojmovi 4 1.1.2. "Vladari" brojeva 5 1.1.3. Tablica asocijacija i povezivanja 5 1.1.4. Brojevi kao reprezenti pojava 6 1.1.4.1. Analogija numerologije sa prirodom 8 1.1.4.2. Analogija sa stanom (stanovanjem) 8 1.1.4.3. Analogija sa bolestima i zdravljem 8 1.1.4.4. Analogija sa poslom 8 1.1.4.5. Neharmonična ispoljavanja (negativnosti) 9 1.1.5. Brojne inicijacije osnovnih (uzvišenih) brojeva 9 1.1.6. Brojevi koje neki numerolozi nerado koriste 10 1.1.7. Šta je potrebno za analizu? 13 1.1.8. Svođenje datuma rođenja 13 1.1.9. Kako tumačiti? 14 1.1.9.1. Moć brojeva i njihov direktan uticaj na pojedinca 15 1.2.0. Bioritamski broj - ponašanje 18 1.3.0. Generacijski broj 22 1.3.1. Generacijski broj 1 22 1.3.2. Generacijski broj 2 22 1.3.3. Generacijski broj 3 22 1.3.4. Generacijski broj 4 23 1.3.5. Generacijski broj 5 23 1.3.6. Generacijski broj 6 23 1.3.8. Generacijski broj 8 24 1.3.9. Generacijski broj 9 24 1.4.0. Lični – sudbinski broj 25 1.4.1. Lični broj jedan: 25 1.4.2. Lični broj dva: 33 1.4.3. Lični broj tri: 42 1.4.4. Lični broj četiri: 52 1.4.5. Lični broj pet: 62 1.4.6. Lični broj šest: 71 1.4.7. Lični broj sedam: 79 1.4.8. Lični broj osam: 89 1.4.9. Lični broj devet 99 1.5. Numerološka formula 109 1.5.1. Natalna numerološka formula 109 1.5.2. Životna numerološka formula 109 1.5.3. Tekuća numerološka formula 109 GLAVA 2. ANALIZA DATUMA VENČANjA 110 2.0.1. Analogija brojeva s ljubavnim životom 110 2.0.2. Analogija s početkom veze ili sa sastankom 110 2.0.3. Analogija s krajem veze 111 2.0.4. Analogija s motivima sklapanja braka 111 2.1. Atmosfera u braku ("bioritamski" broj braka) 111 2.2. Razlozi ulaska u brak ("generacijski" broj braka) 112 2.3. Sudbina braka ( "lični" broj braka) 112 2.4. Analiza bračne formule 115 GLAVA 3. POREĐENjE NUMEROLOŠKIH FORMULA 120 3.1. Poređenje bioritamskih pokazatelja 120 3.1.1. Pojedinačno ponašanje u vezi 121 3.2. Poređenje generacijskih pokazatelja 122 3.3. Vrsta veze (zbir ličnih brojeva) 122 3.4. Poređenje ličnih brojeva – međusobni uticaj 123 DVE JEDINICE 123 JEDINICA I DVOJKA 124 JEDINICA I TROJKA 124 JEDINICA I ČETVORKA 124 JEDINICA I PETICA 125 JEDINICA I ŠESTICA 125 JEDINICA I SEDMICA 125 JEDINICA I OSMICA 126 JEDINICA I DEVETKA 126 DVE DVOJKE 126 DVOJKA I TROJKA 127 DVOJKA I ČETVORKA 127 DVOJKA I PETICA 127 DVOJKA I ŠESTICA 128 DVOJKA I SEDMICA 128 DVOJKA I OSMICA 128 DVOJKA I DEVETKA 128 DVE TROJKE 128 TROJKA I ČETVORKA 129 TROJKA I PETICA 129 TROJKA I ŠESTICA 129 TROJKA I SEDMICA 129 TROJKA I OSMICA 130 TROJKA I DEVETKA 130 DVE ČETVORKE 130 ČETVORKA I PETICA 130 ČETVORKA I ŠESTICA 130 ČETVORKA I SEDMICA 131 ČETVORKA I OSMICA 131 ČETVORKA I DEVETKA 131 DVE PETICE 132 PETICA I ŠESTICA 132 PETICA I SEDMICA 132 PETICA I OSMICA 132 PETICA I DEVETKA 132 DVE ŠESTICE 133 ŠESTICA I SEDMICA 133 ŠESTICA I OSMICA 133 ŠESTICA I DEVETKA 133 DVE I SEDMICE 134 SEDMICA I OSMICA 134 SEDMICA I DEVETKA 134 DVE OSMICE 134 OSMICA I DEVETKA 135 DEVETKA I DEVETKA 135 3.5. Primeri uporednih analiza 135 GLAVA 4. PREDVIĐANjE BUDUĆNOSTI 139 4.0.1. Opšte značenje brojeva u numerologiji 139 4.0.2. Analogija numerologije s vremenom 139 4.0.3. Ponovljeni brojevi 141 4.1. Životni ciklusi 141 4.1.1. Trajanje ciklusa 141 4.1.2. Numerološka vrednost životnog ciklusa 141 4.1.1. Ciklusni broj 1 142 4.1.2. Ciklusni broj 2 143 4.1.3. Ciklusni broj 3 144 4.1.4. Ciklusni broj 4 145 4.1.5. Ciklusni broj 5 145 4.1.6. Ciklusni broj 6 146 4.1.7. Ciklusni broj 7 147 4.1.8. Ciklusni broj 8 148 4.1.9. Ciklusni broj 9 149 4.3. Godišnja prognoza 151 4.3.1. Prognoza za godinu broja 1 151 4.3.2. Prognoza za godinu broja 2 154 4.3.3. Prognoza za godinu broja 3 158 4.3.4. Prognoza za godinu broja 4 161 4.3.5. Prognoza za godinu broja 5 164 4.3.6. Prognoza za godinu broja 6 167 4.3.7. Prognoza za godinu broja 7 169 4.3.8. Prognoza za godinu broja 8 173 4.3.9. Prognoza za godinu broja 9 177 4.4. Mesečna prognoza događaja 181 4.4.1. Prognoza za mesec broja 1 181 4.4.2. Prognoza za mesec broja 2 182 4.4.3. Prognoza za mesec broja 3 183 4.4.4. Prognoza za mesec broja 4 184 4.4.5. Prognoza za mesec broja 5 185 4.4.6. Prognoza za mesec broja 6 187 4.4.7. Prognoza za mesec broja 7 188 4.4.8. Prognoza za mesec broja 8 189 4.4.9. Prognoza za mesec broja 9 191 4.5.0. Ponovljeni mesec broja 192 4.5.1. Ponovljeni mesec broja 1 192 4.5.2. Ponovljeni mesec broja 2 192 4.5.3. Ponovljeni mesec broja 3 192 4.5.4. Ponovljeni mesec broja 4 193 4.5.5. Ponovljeni mesec broja 5 193 4.5.6. Ponovljeni mesec broja 6 193 4.5.7. Ponovljeni mesec broja 7 193 4.5.8. Ponovljeni mesec broja 8 194 4.5.9. Ponovljeni mesec broja 9 194 4.6. Nedeljna numerološka prognoza 194 4.6.1. Sedmica broja 1 194 4.6.2. Sedmica broja 2 195 4.6.3. Sedmica broja 3 195 4.6.4. Sedmica broja 4 195 4.6.5. Sedmica broja 5 196 4.6.6. Sedmica broja 6 196 4.6.7. Sedmica broja 7 196 4.6.8. Sedmica broja 8 197 4.6.9. Sedmica broja 9 197 4.7. Dnevna prognoza događaja 198 4.7.1. Dan broj 1. 198 4.7.2. Dan broj 2. 199 4.7.3. Dan broj 3. 200 4.7.4. Dan broj 4. 201 4.7.5. Dan broj 5. 201 4.7.6. Dan broj 6. 202 4.7.7. Dan broj 7. 203 4.7.8. Dan broj 8. 204 4.7.9. Dan broj 9. 204 4.8. Ponavljanje brojeva u dnevnoj numerološkoj formuli 205 4.9. Dnevni tok događaja 209 4.10. Magične brojke u dnevnim formulama 210 4.10.1. Ponavljanje magičnih brojki i uvišestručavanje 211 4.11. Poređenje dnevnih brojeva 212 GLAVA 5. NUMEROLOŠKA ANALIZA REČI 220 5.1. Numerološki odziv slova 222 5.1.1. Istočna varijanta 222 5.1.2. Zapadna varijanta 222 5.1.3. Kaldejska varijanta: 222 5.2. Numerološki odziv imena-pojma 223 5.3. Tumačenje numerološkog odziva imena-pojma 225 5.4. Karmički zadatak (ponavljanje slova) 237 5.5. Karmička lekcija (nedostatak broja-slova) 239 5.6. Analiza imena i prezimena 242 5.6.1. Primeri: 243 GLAVA 6. NENUMEROLOŠKE ANALIZE 245 6.0. Slovna analiza reči 245 GLAVA 7 - SEKUNDARNI BROJEVI 251 7.0. Sekundarni brojevi (10 - 100) 251 7.1. “Nesrećni” brojevi 259 7.2. “Neutralni” brojevi 259 7.3. “Srećni” brojevi 259 GLAVA 8 - UTICAJ DANA ROĐENjA 260 8.1. Talenti i veštine 262 8.2. Imendan – uticaj “crvenog” slova 277


portalIzlaz na portal         Predhodna stranica         Na pocetak ove stranice